Toggle menu

Nieuwsarchief

foto karteerders aan grasland

Ook in 2017 werkt het INBO verder aan het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart (BWK).

foto van wandeelende mensen

Inhoud van dit nummer:

Bosuitbreiding helpt te besparen op gezondheidsuitgaven

In ons recente Natuurrapport  bespreken we de ecologische, maatschappelijke en economische voordelen van bosuitbreiding.
Meer...

foto van panelleden

Waar het vorige rapport (NARA-T) zich beperkte tot vaststellingen over de toestand van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, onderzoeken we in dit natuurrapport (NARA-B) hoe de ecosysteemdiensten-benadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden bij beslissingen om tot een duurzamer landgebruik te komen.  Als slagzin voor NARA-B kozen we “Samenwerken met landschappen”. Hiermee willen  we benadrukken dat NARA-B  een samenwerking of  co-creatie  met,  voor  en  door  verschillende  belanghebbenden is.

promobeeld Natuurrapport 2017

op vrijdag 17 februari stelt het INBO zijn tweejaarlijkse Natuurrapport (NARA) voor in het Vlaams parlement. We formuleren een aantal beleidsaanbevelingen rond het inschakelen van het concept "Ecosysteemdiensten" in het beleid.

foto van onderzoekers in bos

In dit nummer:

  • 10 jaar Field-Map in de bosreservaten. Een evaluatie en een voorbeeldcase: facieskartering van daslook in Bos Ter Rijst
  • Coolhembos: een referentiebeeld voor elzenbroekbos – en dat willen we zo houden
  • Essenziekte en de gezondheidstoestand van es in Vlaamse bosreservaten
  • Bos Ter Rijst revisited : veranderingen in de bosstructuur tien jaar na de eerste monitoringopname
foto van everzwijn

De 26ste LIKONA-contactdag heeft plaats op zaterdag 21 januari vanaf 8u45 in Hasselt.

Programma

08.45 u. Ontvangst met koffie

09.15 u. Verwelkoming door Ludwig Vandenhove, voorzitter van LIKONA en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur

09.30 u. Plenaire zitting met korte mededelingen

10.30 u. Werkgroepvergaderingen

12.00 u. Middagpauze met mogelijkheid tot bezoek aan de informatie- en boekenstands van verschillende natuurverenigingen

13.45 u. Voordrachten rond recente natuurstudie in Limburg

foto van takken berkenbos

Sinds 1974 wordt door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de concentratie aan berkenstuifmeel en diverse grassen in de lucht opgemeten te Elsene. Wanneer de dag waarop de stuifmeelconcentratie van de berk en diverse grassen de hoogste waarde bereikte (= piekmoment), uitgezet wordt over de tijd, blijkt dat de piek van jaar tot jaar heel grote schommelingen vertoond. Uit de trend van het vijfjaarlijkse gemiddelde van de berk, blijkt er een duidelijke vervroeging te zijn opgetreden over de jaren heen.

foto van hond die snuffelt aan stapel boomstammen

In dit nummer kan u de volgende artikels lezen...

‘Eeluminium’ zoekt via crowdfunding uit of aluminium de paling schaadt

Het project ‘Eeluminium’ gaat bij het publiek op zoek naar € 30.000 om de hypothese te testen of de achteruitgang van paling te verklaren is door de aanwezigheid van aluminium in het milieu.
Meer...

 

Uitsnede uit de cover van het Natuurrapport

Het Natuurindicatorenrapport 2016 bundelt dit jaar de belangrijkste bevindingen rond de biodiversiteitsdoelen van het Milieu- en Natuurbeleidsplan (MINA-plan 4).

foto van paling

Tot vandaag is er nog geen afdoende verklaring gevonden voor de dramatische achteruitgang van de palingpopulatie gedurende de laatste 35 jaren tot de huidige toestand van “ernstig bedreigd”.

promobeeld Milieucongres

Het Milieucongres wil bedrijven, overheden,  (bedrijfs)federaties en kennisinstellingen samenbrengen en laten netwerken rond het thema ‘Groene economie’.

Het wil hen informeren, inspireren en engageren aan de hand van goede praktijkcases rond de samenwerking tussen bedrijf en overheid. We focussen daarbij op 4 deelthema’s, water, energie/klimaat, materialen/grondstoffen en biodiversiteit/ecosysteemdiensten die we verder uitlichten aan de hand van de concrete cases.

>> Meer informatie

Visualisatie vogeltrek

LifeWatch INBO helpt vogeltrek in beeld te brengen

Het LifeWatch INBO-team werkte mee aan een nieuwe methode om vogeltrekdata te visualiseren en beter begrijpbaar te maken.
Meer...

Zilvermeeuw

Centraal thema is verandering, en hoe vogels zich aanpassen om te overleven:

Worldwide natural populations of large herbivores are declining, whereas at the same time there are at present many initiatives to bring them back by introducing them in nature reserves. Instead of nature management, this is increasingly seen as a form of rewilding, where the aim is to allow natural grazing and behavior of the herbivores. Also, the diversity of large herbivores that are introduced in reserves in Europe is rapidly increasing, think for example of European bison, water buffalo and tauros, the latter as replacement of the extinct aurochs.

Overzicht van wijzigingen in de niuewe BWK

Sinds 10-08-2016 is de nieuwe versie 2016 van de

Foto van krakeend

Europese 'standaardgegevensformulieren' voor Vlaanderen geüpdatet